BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sivil Savunma Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/07/2017

a- Sivil Savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,     

b- kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

c- Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

d- Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

e- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

f- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

g- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

h- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

j- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

l- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

m- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun gereği Kurumun ve bağlı birimlerin Özel Güvenlik denetim ve takibini yapmaktır. hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

n- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

o- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

p- Kurumun denetimine tabi  kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

r- Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

s- Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

t- Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,  üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,